ساختن فرمی كه همیشه رو فرم های دیگر باشد - انجمن ها
چهار شنبه, 2021-05-19, 03:10:54
بهترین سایت عاشقانه
Welcome Guest | RSS
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
انجمن ها » انجمن های ویژوال بیسیك » کدهای برنامه نویسی » ساختن فرمی كه همیشه رو فرم های دیگر باشد
ساختن فرمی كه همیشه رو فرم های دیگر باشد
ae-love
# 1: پیام| چهار شنبه, 2009-05-13, 09:55:57 :تاریخ
Admin
Administrators:گروه
7:پیام
0 متیاز:ا
افلاین :وضعیت
با استفاده از این كد میتونین این كارو انجام بدین

Quote

Option Explicit
Const SWP_NOMOVE = 2
Const SWP_NOSIZE = 1
Const FLAGS = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE
Const HWND_TOPMOST = -1
Const HWND_NOTOPMOST = -2
Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _
(ByVal hwnd As Long, _
ByVal hWndInsertAfter As Long, _
ByVal x As Long, _
ByVal y As Long, _
ByVal cx As Long, _
ByVal cy As Long, _
ByVal wFlags As Long) As Long
'
'
Private Function SetTopMostWindow(hwnd As Long, Topmost As Boolean) _
As Long
If Topmost = True Then 'Make the window topmost
SetTopMostWindow = SetWindowPos(hwnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS)
Else
SetTopMostWindow = SetWindowPos(hwnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS)
SetTopMostWindow = False
End If
End Function

Private Sub Form_Load()
Dim lR As Long
lR = SetTopMostWindow(Form1.hwnd, True)
'For inactive always on top Properties : lR = SetTopMostWindow(Form1.hwnd, False)
End Sub

 
انجمن ها » انجمن های ویژوال بیسیك » کدهای برنامه نویسی » ساختن فرمی كه همیشه رو فرم های دیگر باشد
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright MyCorp © 2021